Verslag gemeenteraad van 29 november 2010

1 12 2010

Afgelopen maandag stond de gemeenteraad op het programma. Het bleek een beknopte gemeenteraad met 6 “echte punten” en 6 algemene vergaderingen.

Het tradtionele eerste punt was de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting, wat zoals gewoonlijk unaniem gebeurde.

Als tweede punt stond er een aanpassing van de openingsuren van het gemeentelijk containerpark op de agenda. Vanaf 1 januari is het park tussen 12u00 en 12u30 gesloten zodat de werknemers een half uur middagpauze hebben. Ter compensatie van dit halfuurtje opent het park voortaan zijn deuren vanaf 8u00 ‘s morgens. Deze aanpassing kon rekenen op de steun van alle fracties.

Als derde punt nam de gemeenteraad unaniem kennis van de financiële rapportering 2010. In dit document kan je de finananciële toestand van onze gemeente op de voet volgen. Het document bevat ook een beheerscontrole waar je per investering (opgenomen in het budget van 2010) kan zien of het project al dan niet werd opgestart op 30 september 2010 en wat de stand van zake is op financieel vlak. Eveneens kan je de evolutie van de budgetten volgen. Een zeer interessant document dat ook door de oppositie goed werd onthaald.

Ten vierde stond er een aanpassing aan het huishoudelijk reglement voor de terbeschikkingstelling van materialen op de agenda. Eenvoudig gezegd, het reglement van de gemeentelijke uitleendienst. Enkele kleine aanpassingen werden doorgevoerd. Zo krijgt van 1 januari 2011 de aanvrager van matrialen binnen de 12 werkdagen bericht of hij/zij over de gevraagde materialen kan beschikken. Zo leent de gemeente nadarhekken uit, tafel en stoelen, koffietassen, podiumelementen en nog veel meer. Een gedetailleerde lijst met te ontlenen materialen kan je verkrijgen bij de vrijetijdsdienst in het klooster naast het gemeentehuis.

Het vijfde punt was een kleine aanpassing van een punt dat reeds vorige maand op de agenda stond. Het betrof de “onderlinge conventie operationele prezone hulpverleningszone Taxandria”.
Een hele mondvol, maar het gaat hier over de brandweerhervorming die alle brandweerkorpsen indeelt in brandweerzones. De zone taxandria omvat naast Rijkevorsel ook Turnhout, Hoogstraten, Baarle-Hertog, Beerse, Merksplas, Arendonk, Oud-Turnhout, Ravels, Vosselaar, Kasterlee en Gierle (Lille). Door de oprichting van de operationale prezone ontvangt de zone een extra budget van 402.600 euro dat gebruikt zal worden voor aankoop van zonaal materiaal, de uitwerking van voorafgaande interventieplannen en personeel.

De punten zes tot en met elf gingen over goedkeuring van agenda’s en aanduiden van afgevaardigden voor de algemene vergaderingen van enkele intercommunales.

Punt twaalf was het laatste punt en was een kennisname van een budgetwijziging op het investeringsbudget 2010 van het OCMW.

Advertenties
Gemeente Rijkevorsel ontvoogd

29 10 2010

Op 1 oktober 2010 is de ontvoogding van de gemeente Rijkevorsel officieel in voege gegaan, dit na het jarenlange werk van de medewerkers van de dienst Ruimtelijke Ordening en onze schepen. Om een ontvoogde gemeente te kunnen worden moest namelijk voldaan worden aan vijf voorwaarden:

1) een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan met een bindend, een richtinggevend en een informatief gedeelte;
2) een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
3) een conform verklaard plannenregister;
4) een vastgesteld vergunningenregister;
5) een register van de onbebouwde percelen.

Concreet heeft de ontvoogding voor de burger alleen maar voordelen. Zo kan de gemeente nu zelfstandig stedebouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen afleveren. Vroeger moest voor heel wat dossiers advies gevraagd worden aan “het Agentschap Ruimte en Onroerend erfgoed”  (beter bekend als Stedenbouw)

Wel blijft het advies van anderen overheidsdiensten nodig voor een aantal dossiers, afhankelijk van de ligging van het perceel en de aard van de aanvraag. Zo blijft bijvoorbeeld voor een perceel in agrarisch gebied het advies van het departement landbouw nodig. Tevens blijft “Stedenbouw” een controlerende functie uitoefenen.

Een van de voordelen van de ontvoogding houdt in dat je voortaan weet binnen welke termijn je een antwoord op je aanvraag mag verwachten. Voor bouwdossiers geldt een bindende termijn van 75 dagen (verlengd met 30 dagen bij openbaar onderzoek). Let wel: de vergunning is pas uitvoerbaar als men binnen 35 dagen na aanplakking van de vergunning geen melding van beroep ontvangen heeft.

Meer info via de gemeentelijke dienst Ruimtelijke ordening.

Verslag gemeenteraadszitting 25 oktober

28 10 2010

De raad keurde de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 september 2010 goed.

In de personeelsformatie werd de functiebenaming van de statutaire functie ‘personeelsdeskundige’ B1-B3 vervangen door de functiebenaming ‘deskundige personeelszaken’ B1-B3.

Het schoolwerkplan voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer voor 2010-2011 werd op enkele kleine punten gewijzigd.

Gunstig advies werd verleend aan de rekening 2009 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.

En tevens namen we akte van budget 2010 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus Rijkevorsel/Merksplas.

De raad nam kennis en akte van het goedkeuringsbesluit van de gouverneur betreffende de jaarrekening 2008 van het OCMW Rijkevorsel, anderzijds werd kennis genomen van de jaarrekening 2009 van het OCMW en van de jaarrekening 2009 van de Politiezone Noorderkempen..

De subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 2010 werden als volgt verdeeld.
– Damiaanactie                                                                               1.000 euro
– Missiekrans Centrum en St. Jozef                                                       125 euro
– Artsen zonder Grenzen                                                                 2.500 euro
– N.C.O.S.                                                                                      2.000 euro
– Oxfam                                                                                            125 euro
– Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel                                                      7.300 euro

– Plaatselike missionarissen en/of ontwikkelingswerkers

– Hufkens Elisa                                                           1.020 euro
– Brughmans Wilfried                                                  1.020 euro
– Van Dooren Gerda                                                   1.020 euro
– Eelen Maria                                                             1.020 euro
– Sterkens Walter                                                       1.020 euro
Tevens werd er in 2010 2500 euro geschonken aan Haiti en 2500 aan Pakistan om het leed dat door de natuurrampen werd aangericht te helpen lenigen.

Eveneens werden de toelagen (sport-, cultuur-, jeugdraad en andere verenigingen) voor 2010 vastgesteld. Voor de Jeugd besloten we de toelagen met 2100 euro te verhogen tot 40.100 euro in totaal.

De budgetwijzigingen nrs. 3 en 4 dienstjaar 2010 werden vastgesteld.

100 Opcentiemen worden geheven op de Vlaamse heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen vanaf januari 2011 tot 31 december 2011.

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting werd vastgesteld voor aanslagjaar 2011, alsook de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Beide tarieven bleven hetzelfde als de voorgaande jaren nl. 7,4 % en 1330 opcentiemen.

Goedkeuring werdtgegeven aan de bijzondere gebruiksovereenkomst tussen de stad Turnhout en de gemeente Rijkevorsel, waarbij de door Turnhout met subsidies aangekochte persslangen, ‘brandweer Rijkevorsel’ als standplaats krijgen, en waarbij de gemeente Rijkevorsel na ontvangst van een invorderingstaat, aan de stad Turnhout de kosten terugbetaalt. Daardoor kan onze brandweer goedkoop persslangen aankopen.

De gemeenteraad gaf ook zijn goedkeuring aan een onderlinge conventie met betrekking tot de operationele (brandweer)prezone van hulpverleningszone Taxandria (met name Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Ravels, Turnhout en Vosselaar) en stemt in met de kandidatuurstelling van de gemeente Turnhout als beherende gemeente van de door de federale overheid uitgekeerde subsidies.

Een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde bedrijven’ voor maximaal 10 zonevreemde bedrijven zal worden opgemaakt, waarbij minimaal 3 ontwerpers geselecteerd worden. Het bestek aangaande deze opdracht wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad besliste om toe te treden tot de intergemeentelijke dienst grondverwerving van IOK.

In het kader van de verkaveling Koekhoven, fase 4B en 5B worden de verkoopsvoorwaarden voor de verkoop van de sociale bouwgronden goedgekeurd. Het gaat hier over het verkavelen van gronden in 6 kavels.

Het bedrag van de gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt aangepast, van €0,075 naar €0,225, in de beheersovereenkomst van de Sportregio Noorderkempen ILV en eveneens wordt goedkeuring gehecht aan het jaarverslag en jaarrekening 2009 van de SportRegio Noorderkempen ILV.

Betreffende de samenwerkingsovereenkomst voor toerisme en recreatie in de regio Grensland wordt akkoord gegaan met een nieuwe samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur.
Raad van Bestuur :

De gemeenteraad vaardigt de schepen voor toerisme en de voorzitter van de lokale VVV af als vertegenwoordigers van de gemeente.

De VVV duidt een bestuurslid aan als vertegenwoordiger van de vrijwilligerswerking.

TPA duidt een lid van het managementteam aan als vertegenwoordiger van TPA.

De diensthoofden toerisme hebben een adviserende stem.

Algemene vergadering:

De leden van de raad van bestuur, aangevuld met een extra personeelslid van TPA.

Door de raadsleden werd een goedkeuring gegeven aan het jeugdbeleidsplan 2011-2013.

De raad verleende ook zijn goedkeuring aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdrachten ‘’Heraanleg (van de weg) Vaart’’ en ‘’Heraanleg Meir en deel Sint Jozef’’. De opdrachten worden gegund bij wijze van de openbare aanbesteding.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting d.d. 21 december 2010 van IVEKA en IKA.

Eveneens wordt voor beide een vertegenwoordiger van de gemeente, alsook een plaatsvervangend vertegenwoordiger gekozen.


Beginselverklaring

5 06 2010

Tijdens de SNR vergadering van 19 mei 2010 werd een nieuwe beginselverklaring aangenomen. Deze verklaring bevat de basiswaarden van onze partij. U kan deze beginselverklaring lezen onder de knop beginselverklaring bovenaan of via deze link.

Verslag gemeenteraadszitting van 31 mei

5 06 2010

Een beknopt verslag met de belangrijkste punten van de afgelopen gemeenteraad.

Het politiereglement voor de permanente zone 30 in Sint – Jozef (schoolomgeving) werd vervangen door een een variabele zone 30.
De zone 30 wordt nu gesignaleerd door oplichtende borden “30”, op schooldagen zullen deze oplichten tussen 8u00 en 8u45, 11u45 en 12u15, 13u00 en 13u15 en tussen 15u15 en 15u45 op maan-, dins-, donder- en vrijdag.

Er werd een kaderovereenkomst gesloten met Eandis met betrekking tot het leveren van ondersteuningsactiviteiten voor energiebesparing, hernieuwbare energie en energie efficiëntie. Hierover leest u later meer.

Princiepsverklaring met betrekking op het derdebetalersysteemHidrorio.
In 1996 besloot het toenmalige SNR – GB gemeentebestuur om herbestratingswerken uit te voeren in heel wat straten van onze gemeente. Toen in 1999 twee mensen uit de meerderheidsgroep besloten als onafhankelijke te gaan zetelen en de oppositie aan een wisselmeerderheid te helpen, kon een deel van de geplande werken niet meer uitgevoerd worden.  Het ging over een deel van de Prinsenpad, Emiel Van Roeystraat en Borgerhoutstraat.

Het huidige gemeentebestuur met SNR, GB-VLD en SPa in de meerderheid besliste de draad terug op te nemen waar die in 1999 achter gelaten was. Naast de heraanleg van de weg zal ook de riolering vervangen worden. De Vlaamse Milieu Maatschappij staat normaal in voor een deel van de onkosten betreffende rioleringswerken. De VMM geeft echter, onder druk van Europa, voorrang aan de aanleg van nieuwe riolering in buitengebieden. Om de planning van de werken vlot te laten verlopen besloot de gemeenteraad zicht te engageren om indien nodig het “derdebetalersysteem” toe te passen, het komt er op neer dat indien nodig de gemeente een (deel) van de kosten die normaal door de VMM gedragen worden op zich neemt.

Na dit engagement kan het studiebureau dat in 1999 de plannen uittekende gecontacteerd worden om een addendum te maken dat kan toegevoegd worden aan de toenmalige opdracht.

Er wordt een dertiende reeks aktes verleden voor de aankoop van gronden langsheen de Merksplassesteenweg om de fietspad mogelijk te maken. Zo staan we weer een stapje dichter bij de realisatie van een mooi en veilig fietspad.

Eveneens wordt er een stukje grond van 304m² aangekocht grenzende aan gemeenteschool “De Wegwijzer” om langzaam aan een veilige doorsteek te creëren tussen gemeenteschool en buitenschoolse kinderopvang.

Het schoolreglement van de gemeenteschool werd aangepast. De zin “kledij die bij een bepaalde religie hoort, is toegestaan” werd vervangen door:
* Kledij eigen aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing of modetrends zijn toegestaan. Wel wordt er afstand genomen van modische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van de medeleerlingen (bijv.: juwelen in het aangezicht bijv. een neuspiercing, opvallende kledij of schoeisel). Als het voorkomen (kledij, juweel, …) de oorzaak is van conflicten kan het verboden worden door de directeur. In bepaalde gevallen zal de directeur, in overleg met de leerkrachten, beslissen wat kan of niet kan. De directeur brengt de ouders daarvan schriftelijk op de hoogte.
* Hoofddeksels (pet, sjaal, muts, hoofddoek) zijn niet toegelaten in de klassen of tijdens de gymles, wel in de wandelgang en/of de speelplaats.

Verslag gemeenteraadszitting van 29 maart 2010.

1 04 2010

Afgelopen maandag vond de maandelijkse gemeenteraadszitting plaats. Ik geef u een beknopte weergave van de belangrijkste zaken.

De gemeenteraad besloot, meerderheid tegen oppositie, om toe te treden tot de erfgoedcel Noorderkempen, die haar zetel heeft te Turnhout. De gemeente treedt ook toe tot de “deelwerking cultureel erfgoed”. In de deelwerking archeologie wordt momenteel nog niet ingestapt.

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het cultureel erfgoed op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Eveneens wordt er kennis uitgewisseld rond cultuur en erfgoed.

Meer informatie? http://www.erfgoedcelnoorderkempen.be/

Het negende punt op de agenda was het belastingreglement op afgifte van elektronische identiteitskaarten en verblijfsbewijzen voor vreemdelingen. De prijs van de identiteitskaart/verblijfsbewijs werd op last van de federale overheid aangepast naar € 14.

De gemeenteraad onderschreef ook unaniem de motie “de tijd dringt” met als onderwerp steun aan de 8 millenniumdoelstellingen.

Ook vanwege de Cd&v fractie waren er enkele toegevoegde agendapunten.

Zo vroegen ze over te gaan tot de aankoop van een nieuwe brandweerwagen met pomp. Wat onze oppositie collega’s niet (of wel) wisten was dat het gemeentebestuur reeds enige tijd met dit dossier bezig is. Het duurde echter enkele maanden om de nodige offertes en dergelijke in orde te maken en te krijgen van externe firma’s. In april zal de gemeente overgaan tot de goedkeuring van een aankoop voor een nieuwe brandweerwagen met pomp.

Tot deze wagen er is, huurt de brandweer een wagen met pomp van de collega’s uit Baarle Hertog.

De Cd&v fractie haalde ook het ontbreken van een bouwvergunning voor het fietspad naar Merkplas aan. Het schepencollege mag deze vergunning zelf toekennen, en kan dit pas doen als alle gronden verworven zijn. Ondertussen is men reeds bezig met voorbereidende werken, en als alles goed zit start de aannemer na de zomer met de werken aan het fietspad.

SNR zorgt voor rookmelders

3 03 2010

Brandvoorkoming is een bekommernis die wij hoog in het vaandel dragen. Daarom zijn er in het verleden reeds een aantal voorstellen geweest om de Rijkevorselse woningen brandveiliger te maken. Voor senioren en mindervaliden zou dit een belangrijke stap voorwaarts zijn naar meer veiligheid in het dagelijks leven.

Een rookmelder namelijk geeft een duidelijk signaal bij eventuele rookontwikkeling in je woning. Er is beslist om in onze gemeente deze rookmelders gratis te laten plaatsen door de brandweer bij senioren die ouder zijn dan 65 jaar en bij mindervaliden.
Dit initiatief van SNR werd ondertussen uitgevoerd. Op 17 december 2008 plaatsten we de eerste rookmelder bij de familie Van De Langenbergh-Verdonck. In totaal zijn er ondertussen een 700 rookmelders geplaatst in de keukens van de aanvragers en dit op aanwijzing van onze brandweer.

Hierdoor wil Rijkevorsel zijn inwoners helpen het risico op brand en schade te verhinderen daar ze op deze wijze vlugger zullen gewaarschuwd worden en onze inwoners meer tijd en kans hebben om zich in veiligheid te brengen.
Hiermee hoopt het gemeentebestuur zijn steentje bij te dragen aan de verbetering van de woonkwaliteit.

uit de SNR folder – najaar 2009