persbericht 14/02/13: capaciteitsbepaling ‘De Wegwijzer’

15 02 2013

Het schepencollege van Rijkevorsel heeft woensdag 13 februari 2013 besloten de gemeenteraad in haar vergadering van maandag 25 februari 2013 voor te stellen akkoord te gaan met de verhoging van de capaciteitsbepaling naar 276 leerlingen voor de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer in Rijkevorsel.
Hiermee wordt het maximale aantal leerlingen van deze school gelijkgesteld aan dat van de Vrije Lagere school Sint-Lucia. Het college gaat hiermee in op het voorstel van de directie en leerkrachten van de G.L.S. De Wegwijzer. Hiermee komt het college van burgemeester en schepenen tegemoet aan de reacties van verontruste ouders over de toekomstige schoolkeuze voor hun kind.

Voorwaarden

Aan het voorstel aan de gemeenteraad zijn enkele voorwaarden verbonden:

– de Wegwijzer vangt de leerlingen op binnen het huidige schoolgebouw

– er wordt gewerkt met de door de Vlaamse overheid ter beschikking gestelde werkingsmiddelen

Infoavonden

De algemene inschrijvingsdatum wordt verplaatst naar zaterdag 20 april 2013. Voor broers, zussen en kinderen van personeelsleden blijft de inschrijvingsperiode gehandhaafd, namelijk van 18 februari tot en met 1 maart, nadien vervalt hun voorrang.

Dinsdag 16 april 2013 vindt er een infoavond plaats voor de Sint-luciaschool en op donderdag 18 april 2013 voor de G.L.S. De Wegwijzer. Daarna kunnen de ouders een bewuste schoolkeuze maken voor hun kind.

Toekomst

Het schepencollege is van mening hiermee een afgewogen voorstel te kunnen doen aan de gemeenteraad dat recht doet aan de toekomst van beide scholen. De directie van de G.L.S. De wegwijzer heeft aangegeven achter het voorstel te staan dat aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Het college gaat in overleg over een lange termijnvisie voor de school.

Namens,

Het College van Burgemeester en Schepenen.

De directie van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer.

 

extra info: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130214_00470057

Advertenties
Uw voorkeur voor na 14 oktober 2012

5 03 2012

Beste,

 De SNR- groep (Samen Nieuw Rijkevorsel) wil de volgende 6 jaar nog meer gaan werken aan punten die prioritair zijn bij de inwoners van onze gemeente.

Wil jij meedenken over dingen die voor verbetering vatbaar zijn ?

Klik dan op volgende link en duid de punten aan die voor jou belangrijk zijn !

 www.acwrijkevorsel.be

 Dank u.

 Namens SNR

Waar zijn we mee bezig

4 02 2012

snr-brochure voorjaar 2011

Brandgravenweg

2 02 2011

Ook de Brandgravenweg zal worden aangepakt.
Een gedeelte van de weg zal een betonnen wegdek krijgen. De bestaande asfaltverhardingen worden dan uiteraard opgebroken en verontreinigde gronden zullen worden afgevoerd. Op het gedeelte waar geen beton is voorzien, zal de bestaande steenslagverharding geherprofileerd en verdicht worden.

Ook hier zullen grachten en inbuizingen gereinigd worden. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 20 werkdagen en kosten 152.228,65 euro.
De aanvang der werken is gepland na het bouwverlof.

Gansheideweg wordt veiliger na heraanleg in mei

2 02 2011

De Gansheideweg zullen we heraanleggen tussen Brug 7 en de Pannenhuisweg.
Om de verkeersveiligheid in de Gansheideweg te verhogen, dienen de bermen er verbreed te worden. Om deze reden werd de rooilijn, na de nodige grondverwervingen, opgeschoven. De bestaande verhardingen zullen nu worden opgebroken en de bestaande grachten worden verlegd tegen de nieuwe rooilijn.

Een deel van de Vennemeer loop zal ook verlegd worden. Na de nodige grond werken en het vervaardigen van een ter plaatse gestorte kantstrook, zal de rijweg in asfalt worden aangelegd. Om het verkeer af te remmen zal er halverwege het traject een middengeleider worden aangebracht, waarvoor gebruik zal gemaakt worden van printbeton.

Er zullen ook bomen (Carpinus Betulus – haagbeuk) en heesters (Lonicera pileata – kamperfoelie) worden aangeplant.
De aanvangsdatum van de werken is voorzien begin mei. De uitvoeringstermijn bedraagt 30 werkdagen. De werken zullen worden uitgevoerd door de firma Boden uit Essen. De totale kostprijs bedraagt 347.069,26 euro.

Heraanleg van Achtel voor deze lente

2 02 2011

In de begroting van 2010 had het gemeentebestuur 550.000 euro voorzien voor de heraanleg van Achtel.
Bouwbedrijf Mols uit Arendonk kwam uit de bus als voordeligste aannemer. In april zal er gestart worden met de werken die de gemeente 548.193 euro zullen kosten.

Er zal een nieuwe betonweg worden aangelegd van Gammel tot aan het kruispunt met de Nering en van Gammel tot de Roeleindeloop. Er wordt gekozen voor een weg in beton omdat deze beter geschikt is voor het zware landbouwverkeer. De grootste aanpassing komt er in de omgeving van de Kapel. Er is gekozen om de nodige aandacht te besteden aan de historische uitstraling van de kapelberg. Daarom wordt er geopteerd voor een kasseiweg. De werken zullen een vijftigtal werkdagen duren.

Gemeenteraad 13 december 2010

2 02 2011

Een kort overzicht van de gemeenteraad van 13 december.

Kennis wordt genomen van de verslagen van het beheerscomité Scholengemeenschap de Schakel.

De raad geeft goedkeuring aan het verslag van het lokaal onderhandelingscomité niveau scholengemeenschap. Het verslag bevat volgende agendapunten : herverdeling geïntegreerde zorgpunten december 2010,
overzicht effectieve vacante uren voor vaste benoeming 2011, algemene afspraken functie – beschrijvingen, functioneringsgesprekken en evaluatie betreffende het gesubsidieerd personeel van de basisschool.

Het huidige koninginnen-bevruchtingsstation ’De Raam’ te Keirschothoeveweg Achtel-Rijkevorsel wenst zichzelf via een LEADER-project op te waarderen.
De raad zal dit project ondersteunen en keurt een eenmalige toelage van 6000 euro voor het project goed.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht ’Renovatie daken  gemeentehuis en klooster’.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in de politiebegroting 2011 wordt goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Noorderkempen.
Voor 2011 gaat het om een bedrag van 776.427 euro.

Het budget 2011 en het meerjarenplan 2011-2015 wordt vastgesteld.

De subsidies voor de uitbouw en onderhoud van sportinfrastructuren worden verdeeld en goedgekeurd.
Het subsidiereglement voor investeringen op infrastructuur wordt aangepast en goedgekeurd. voortaan wordt de subsidie enkel nog aangewend voor noodzakelijke werken aan de infrastructuur die te maken hebben met veiligheid, hygiëne en toegankelijkheid voor mensen met een handicap. De impulssubsidie voor 2010 wordt goedgekeurd en voorzien in het budget.

Het grondrestant gelegen te Rijkevorsel op de hoek van Stevennekens en Donk, in de verkaveling ’Hoge Akkers’, met een oppervlakte van 84 m2 wordt kosteloos
aanvaard door de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te worden in de openbare wegenis en groenzones van de gemeente.

De gemeenteraad neemt akte van het budget 2011 van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus Rijkevorsel / Merksplas.

Kennis wordt genomen van het budget 2011 van het OCMW.